Menu

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy store.noventiq.pl jest prowadzony przez Soft Development PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna nr 13, lok. 103, kod 00—137, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000769316, NIP 5252778629, REGON 382446292, o kapitale zakładowym 5 000 zł, i Niltasoft Limited NIltasoft Limited, Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus, Nr VAT: CY—10190472H.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod wskazanym adresem email: sales@noventiq.pl

§1 Definicje

Kupujący — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie internetowym store.noventiq.pl.

Konsument — Kupujący korzystający za sklepu internetowego store.noventiq.pl, w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego).

Koszyk — funkcjonalność sklepu internetowego store.noventiq.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Kupującego produktów do zamówienia.

Kodeks cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Sklep internetowy www.store.noventiq.pl prowadzony przez Soft Development PL Sp. z o.o. i Niltasoft Ltd.sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową store.noventiq.pl.

Sprzedawca — podmiot dokonujący sprzedaży poprzez sklep internetowy store.noventiq.pl.

Płatność — metoda dokonania zapłaty za produkt i dostawę produktu.

Produkt — rzecz będąca przedmiotem umowy.

Producent — to każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym. 

Prawo konsumenckie — Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Treści cyfrowe — dane wytwarzane w postaci cyfrowej takie jak elektroniczne licencje na oprogramowanie (EDS).

Umowa zawarta na odległość — umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamówienie — oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, zawierające rodzaj i ilość produktów, rodzaj płatności, dane Kupującego umożliwiające zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Wprowadzenie

 1. Umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem;
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym store.noventiq.pl, warunkiem dokonania zakupów jest akceptacja regulaminu.
 3. Sklep internetowy store.noventiq.pl umożliwia Kupującemu zakup produktów znajdujących się na stronie sklepu.
 4. Sklep internetowy store.noventiq.pl prowadzi sprzedaż detaliczną nowych produktów.
 5. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym store.noventiq.pl jest konieczne posiadanie urządzenia końcowego wyposażonego w dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oraz aktywnego konta email.
 6. Przeglądanie produktów dostępnych w sklepie internetowym store.noventiq.pl nie wymaga rejestracji.
 7. Składanie zamówień w sklepie internetowym store.noventiq.pl odbywa się zgodnie z zapisami §3 niniejszego regulaminu.

§3 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
 2. Składając zamówienie na oprogramowanie komputerowe w ramach programu "Dostawca rozwiązań chmurowych" (Cloud Solution Provider), którego właścicielem praw jest Microsoft Ireland Operation Limited, użytkownik wyraźnie zgadza się na warunki umowy Microsoft z Klientem znajdującej się na oficjalnej stronie internetowej posiadacza praw pod następującym adresem:
  https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.
 3. W celu dokonania zamówienia Kupujący powinien podjąć następujące kroki:

  a) Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez przycisk „Do koszyka”;
  b) Przejdź do koszyka, klikając przycisk "Koszyk" na stronie sklepu internetowego;
  c) Po przejściu do koszyka, nacisnąć ikonę „Złóż zamówienie”;
  d) Wypełnić formularz;
  e) Nacisnąć ikonę „Złóż zamówienie” łączącą się z obowiązkiem zapłaty.

 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje po utworzeniu zamówienia i jego numeru, o czym kupujący zostanie powiadomiony na stronie zamówienia lub wiadomością wysłaną na adres e—mail podany podczas składania zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty.
 7. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 8. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności w magazynie towarów prezentowanych w sklepie internetowym.
 9. Sprzedający, na wniosek Właściciela praw autorskich, może zażądać od Kupującego następujących informacji rejestracyjnych w celu przyjęcia i realizacji Zamówienia na żądane Produkty:
  • adres;
  • e-mail;
  • wypełniony kwestionariusz osoby prawnej; oświadczenie o celu wykorzystania Produktów;
  • listy poprzednich licencji Kupującego na Produkty określonego Właściciela praw autorskich;
  • inne informacje rejestracyjne.

  Po otrzymaniu takiego wniosku Kupujący zobowiązuje się podać wymagane dane rejestracyjne w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania stosownego wniosku Sprzedającego, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny termin.

  W przypadku naruszenia przez Kupującego powyższego terminu dostarczenia informacji rejestracyjnych, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji swoich zobowiązań wynikających z danego Zamówienia w całości lub w części lub przesunąć termin wykonania zobowiązań proporcjonalnie do czasu dostarczenia informacji rejestracyjnych bez stosowania jakichkolwiek kar i / lub innych ograniczeń wobec Sprzedającego.

  Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, które pociągają za sobą niemożność należytego wykonania przez Sprzedającego swoich zobowiązań wobec Kupującego.

§4 Płatności

 1. Ceny towarów podane są w polskich złotych.
 2. Ceny towarów w katalogu nie zawierają podatku VAT.
 3. Sprzedawca nie pobiera opłat za prowadzenie komunikacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wykaz środków komunikacji, za pośrednictwem których klient może skontaktować się bezpłatnie:

  Telefon +48222662806,
  e—mail sales@noventiq.pl,
  Zapytanie ze strony www.store.noventiq.pl.

 4. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty poprzez:

  a) Kartę płatniczą (Visa, MasterCard);
  b) E-przelew bankowy on-line (Przelewy24);
  c) Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy;
  d) Blik;
  e) Paypal.

§5 Dostawa

 1. Zamówienie zostanie przesłane pod adresem mailowym wskazany w formularzu.
 2. W przypadku fizycznej dostawy koszt dostawy ponosi Kupujący.
 3. W przypadku fizycznej dostawy koszt dostawy jest wskazany w szczegółach zamówienia każdego z produktów.

§6 Sprzedaż treści cyfrowych

 1. Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor treści cyfrowych.
 2. Sprzedawca nie jest licencjodawcą treści cyfrowych, umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy licencjodawcą dystrybuowanych treści a Kupującym jako odbiorcą końcowym treści cyfrowych.
 3. Kupujący zawiera umowę licencyjną z licencjodawcą, w momencie akceptacji umowy podczas instalowania treści cyfrowych lub na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli nie ma wymogu akceptacji umowy licencyjnej.
 4. Licencjodawca treści cyfrowych odpowiada za wady tych treści cyfrowych przekazanych w formie kluczy aktywacyjnych.
 5. Konsument wyraża zgodę na spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych — przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca dostarcza za zgodą Konsumenta treści cyfrowe lub umożliwia ich pobranie poprzez udostępnienie klucza aktywacyjnego — prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy opisane w §7 niniejszego regulamin wygasa.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kwestie prawa odstąpienia od umowy w zakresie treści cyfrowych reguluje §6 niniejszego regulaminu.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie rzeczy bez podania przyczyny odstąpienia.
 3. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 Prawa konsumenckiego.
 4. Sprzedawca zwróci konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 7. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy m.in.:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8. W sytuacji gdy rzecz będąca przedmiotem zamówienia nie podlega wyłączeniom opisanym w pkt. 7 niniejszego § rekomendujemy wykonanie następujących czynności:

  a) Przesłanie na adres sales@noventiq.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  b) Skompletowanie przedmiotu zamówienia;
  c) Przygotowanie do wysyłki i prawidłowe zabezpieczenie towaru;
  d) Zorganizowanie dostawy na własny koszt i wysyłka na wskazany w odpowiedzi od sales@noventiq.pl adres. Przesyłka „za pobraniem” nie zostanie odebrana przez Sprzedawcę.

§8 Gwarancje

 1. Sprzedawca nie jest Producentem towarów i nie udziela dodatkowych gwarancji na produkty.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego produktu ponosi Producent przez okres wskazany w informacji na temat gwarancji, w sytuacji gdy Producent przewidział taką możliwość.
 3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§9 Reklamacje dotyczące Kupującego niebędącego Konsumentem

 1. Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

§10 Reklamacje dotyczące Kupującego będącego Konsumentem

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzecz bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku wady konsument może złożyć reklamację wysyłając ją na adres quality.store@softline.com, która zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane Konsumenta składającego reklamację, numer zamówienia oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 5. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o wyniku postępowania reklamacyjnego oraz wskaże możliwe, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi za wady rzeczy rozwiązania.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne oraz niezbędne do dokonywania zakupów i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, niepodanie danych osobowych uniemożliwi złożenie zamówienia.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Konsumentami oraz wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Konsumenta w sklepie internetowym store.noventiq.pl.
 4. Odbiorcą danych mogą być podmioty wskazane w Polityce Prywatności.
 5. Dane będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia, przedawnienia roszczeń związanych z zamówieniem oraz czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa w szczególności prawa o rachunkowości.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 7. Kupujący ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 8. Kupujący ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wnioski dotyczące realizacji praw Kupujących dotyczące ich danych osobowych można składać pod adresem mailowym privacy@softline.com
 10. Sprzedawca wykorzystuje tzw. Cookies przede wszystkim w celu dostarczania Kupującym usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
 11. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego sklep internetowy store.noventiq.pl. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej np. w celu zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym.
 12. Szczegółowe rozwiązania dotyczące danych osobowych oraz plików Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§12 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument ma możliwość:

  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z platformy ODR, dostępnej jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 r.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.