Menu

Umowa o Ofertę

Umowa o Ofertę

Zatwierdzony "05" kwiecień 2022 r. Ostatnia rewizja "05" kwiecień 2022 r.

Niniejsza umowa ofertowa (dalej zwana "Umową") jest ofertą publiczną, tj. ofertą skierowaną do osoby prawnej ustanowionej i zarejestrowanej zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą zawarcia umowy na warunkach określonych poniżej, a w przypadku jej przyjęcia osoba przyjmująca tę ofertę nabywa prawa i zobowiązuje się do należytego wykonania obowiązków określonych w tej ofercie.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Niltasoft Limited, zarejestrowaną w Republice Cypru pod adresem Kosta Charaki, 11, 3rd floor, Office 302, 3041, Limassol, Cypr (numer identyfikacyjny HE190472, NIP: CY 10190472H), lub Soft Development PL Sp. z o.o., zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem 00-137 Warszawa, Polska ul. Elektoralna 13/103 (KRS: 0000769316, NIP: 5252778629), zwana dalej "Spółką", "my", "nasz" lub "nas", oraz osoba prawna zwana również "Użytkownikiem", "Tobą", "Twój" i "Ty", regulują kwestie związane z zakupem i korzystaniem z Produktów.

Składając zamówienie i klikając "Złożyć zamówienie" podczas procesu rejestracji, użytkownik potwierdza, że

 1. Osoba akceptująca warunki niniejszej Umowy i składająca Zamówienie w imieniu Klienta ma ukończone 18 lat i jest należycie upoważnionym przedstawicielem Klienta;
 2. Użytkownik w pełni przeczytał i akceptuje niniejszą Umowę oraz jej załączniki;
 3. Użytkownik zgadza się z naszymi Zasadami ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Umowa jest w pełni i bezwarunkowo akceptowana przez Ciebie, Użytkownika, w momencie złożenia przez Ciebie Zamówienia w Serwisie.

Terminy i definicje

"Użytkownik" oznacza UŻYTKOWNIKA, osobę prawną, która składa Zamówienie na Produkty na Stronie lub która rejestruje się w myAlpari w celu późniejszego składania Zamówień, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

"Produkty" oznaczają Oprogramowanie i usługi online Licencjodawcy w ramach schematu licencjonowania Cloud Solution Provider dostępne w Witrynie.

"Właściciel praw autorskich" oznacza Microsoft Ireland Operation Limited.

"Uzupełnienie" to dokument zawierający szczegółowe i uszczegółowione warunki zakupu i korzystania z Produktów. Suplementy są zamieszczane przez Spółkę na Stronie Internetowej pod adresem https://store.noventiq.pl/agreements. Uzupełnienia stanowią integralną część niniejszej Umowy. Składając Zamówienie na Produkty, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami odpowiednich Suplementów do Produktów i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uzupełnienia uważa się za zawarte i wchodzą one w życie z chwilą złożenia Zamówienia zawierającego Produkty, do których odnosi się dane Uzupełnienie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Uzupełnień a postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Uzupełnień.

"Taryfa" oznacza warunki zakupu Produktów, które opisują funkcjonalność, Okres dostępu, Okresy raportowania, koszt (lub sposób obliczania kosztu) i inne cechy danego Produktu.

"Okres sprawozdawczy" oznacza okres płatności za korzystanie z Produktów, zdefiniowany w odpowiednich Uzupełnieniach i określony w Zamówieniach.

"Okres dostępu" oznacza okres użytkowania, na który udostępniane są Produkty, określony w nomenklaturze danego Produktu.

"Data Przyznania Dostępu" oznacza datę, w której Firma wysyła do Użytkownika odpowiednie klucze dostępu i hasła umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Produktów; w przypadku automatycznego odnowienia, datę kalendarzową następującą po zakończeniu odpowiedniego Okresu Dostępu w odniesieniu do odpowiedniego Produktu. W każdym przypadku Data Dostępu oznacza datę rozpoczęcia danego Okresu Dostępu, na który przyznano dostęp do Produktów.

"Strona Internetowa" oznacza sklep internetowy Spółki znajdujący się w Internecie pod adresem, https://store.noventiq.pl/ który, między innymi, zawiera:

 • informacje na temat listy Produktów i odpowiadających im Suplementów;
 • aktualnej Tabeli Opłat Spółki, która stanowi podstawę do obliczania wynagrodzenia Spółki na podstawie niniejszej Umowy;
 • Formularz Zamówienia, poprzez wypełnienie którego Użytkownik składa Zamówienie Spółce.

W celu usprawnienia działania Serwisu oraz prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Spółka jest uprawniona do przeprowadzania konserwacji technicznej i prewencyjnej Serwisu bez uprzedniego uzgodnienia z Użytkownikiem. Prace konserwacyjne są wykonywane w miarę potrzeb między godziną 18.00 a 4.00 czasu UTC+1 oraz między godziną 19.00 a 5.00 czasu UTC+2. Zasoby Witryny mogą być niedostępne dla Użytkownika w czasie prowadzenia prac.

"System Konta" oznacza system informatyczny Spółki umożliwiający automatyczną rejestrację Zamówień składanych przez Użytkownika, wielkości wykorzystania Produktów, Opłat i Płatności, do którego link jest wysyłany na adres e-mail Użytkownika podczas rejestracji w nim.

"Konto osobiste" oznacza indywidualne konto Użytkownika w systemie Konta, za pośrednictwem którego może on zarządzać Zamówieniami, monitorować stan kont oraz wykonywać inne czynności przewidziane przez Spółkę dla osób zarejestrowanych w Serwisie.

"Konto Osobiste" oznacza konto Użytkownika udostępnione w serwisie myAlpari, które może być wykorzystywane do dokonywania płatności za Licencje, Towary i/lub Produkty nabywane przez Użytkownika.

"Zamówienie" oznacza dokument w formie elektronicznej przesłany przez Użytkownika do Spółki, zawierający nazwę Produktów, które Użytkownik chce nabyć oraz wybraną przez Użytkownika Taryfę.

"Płatność" oznacza wynagrodzenie Spółki (wartość Produktów) z tytułu odpowiedniego Zlecenia Użytkownika za odpowiedni Okres Raportowy.

Następnym działaniem jest "Utworzenie płatności":

a) pojawienie się w zakładce "Płatności" w myAlpari Użytkownika w Systemie Konta informacji w postaci jednolitego zestawienia Produktów z Okresu Raportowego oraz ich kosztów; i/lub

b) możliwość samodzielnego pobrania przez Użytkownika faktury z jego myAlpari w celu zapłaty za określone Produkty w ramach odpowiednich Dodatków;

c) Spółka wysyła fakturę za określone Produkty w ramach odpowiednich Dodatków na adres e-mail Użytkownika podany w myAlpari lub w formularzu zamówienia na Stronie; i/lub

d) pojawienie się informacji w postaci pojedynczej listy o Produktach z Okresu Trwania Raportu oraz ich cenach w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

Data Formacji Płatniczej jest datą, w której następuje odpowiednie działanie.

"Data Realizacji Zamówienia" oznacza datę, w której Firma wysyła odpowiednie Towary, klucze dostępu i/lub hasła umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Produktów i/lub zmienia odpowiednie Zamówienie na Stronie Internetowej Firmy na status "Zrealizowane". Inna procedura określania Daty Zakończenia Zamówienia może zostać określona w odpowiednich Dodatkach.

1. Przedmiot Umowy

1.1. Spółka zobowiązuje się, na podstawie przyjętych przez nią Zamówień, do dostarczenia Produktów Użytkownikowi, a Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia i zapłaty za Produkty Spółki.
1.2. Nazwa, Okres Dostępu oraz koszt lub kalkulacja kosztu Produktów Spółki zostaną ustalone na podstawie Taryfy Spółki wybranej przez Użytkownika i określonej w Zamówieniu złożonym przez Użytkownika i przyjętym przez Spółkę zgodnie z niniejszą Umową.

2. Procedura składania zamówień

2.1. Standardowa procedura składania Zamówień.

2.1.1. Jeżeli w regionie Użytkownika nie ma technicznych możliwości korzystania z systemu księgowego, Użytkownik składa Zamówienie drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza Zamówienia znajdującego się w Serwisie. Użytkownik ma prawo do określenia listy regionów, w których istnieje techniczna możliwość korzystania z systemu księgowego, wysyłając prośbę do przedstawiciela firmy, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej. Podczas składania Zamówienia Użytkownik podaje swoje dane, w tym adres e-mail, listę Produktów, Okres Dostępu, Opłatę oraz inne informacje, które mogą być określone w odpowiednim Uzupełnieniu. Podczas składania Zamówienia Użytkownik wybiera również najodpowiedniejszą formę płatności spośród dostępnych w Serwisie.

2.1.2. Spółka potwierdza Zamówienie po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych, z wyłączeniem dnia otrzymania Zamówienia, lub w tym samym terminie Spółka przesyła korektę/odrzucenie Zamówienia. Jeżeli w momencie korekty/odrzucenia Zamówienia koszt zamówionego Produktu został już opłacony przez Użytkownika, może on zostać skorygowany i dopłacony lub zwrócony Użytkownikowi w całości lub w części.

2.1. Składanie zamówień za pośrednictwem obszaru osobistego w systemie księgowym.

2.1.1. Jeżeli w regionie Użytkownika istnieje techniczna możliwość korzystania z Systemu Konta, Użytkownik składa Zamówienie w myAlpari Użytkownika, w którym określa listę Produktów, Okres Dostępu, Stawkę i inne informacje, które mogą być podane w odpowiednim Dodatku, oraz wybiera dogodną formę płatności spośród podanych w myAlpari Użytkownika.

2.1.2. Potwierdzenie Zamówienia następuje po jego opłaceniu przez Użytkownika w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych, z wyłączeniem dnia otrzymania Zamówienia, poprzez przeniesienie Zamówienia do statusu "Zrealizowane" w myAlpari lub w tym samym terminie wysłanie przez Spółkę korekty/odrzucenia Zamówienia. Jeżeli w momencie korekty/odrzucenia Zamówienia koszt zamówionego Produktu został już opłacony przez Użytkownika, może on zostać skorygowany i dopłacony lub zwrócony Użytkownikowi w całości lub w części.

2.2. Składając każde Zamówienie w dowolny sposób, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i wyraża zgodę na warunki zawarte w Uzupełnieniu zawierającym zasady korzystania z Produktów, na które składane jest Zamówienie.

2.3. Jeżeli Posiadacz praw wymaga od Użytkownika podania określonych informacji o sobie lub wypełnienia formularzy rejestracyjnych (zwanych dalej "Informacjami rejestracyjnymi"), takie Informacje rejestracyjne mogą być wymagane od Użytkownika poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia lub za pośrednictwem Systemu Konta (jeżeli Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strefy Osobistej w Systemie Konta). W przypadku otrzymania od Firmy prośby o dostarczenie Informacji Rejestracyjnych, Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć je w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty otrzymania takiej prośby. Zamówienia wymagające podania Informacji Rejestracyjnych nie będą realizowane przez Firmę, dopóki Użytkownik nie poda pełnych i dokładnych Informacji Rejestracyjnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku podania przez niego nieprawidłowych lub niedokładnych informacji podczas wypełniania Informacji Rejestracyjnych, w szczególności z powodu podania nieprawidłowego adresu e-mail, nieprawidłowych danych firmy Użytkownika wymaganych do korzystania z Produktu, jak również w innych podobnych przypadkach.

2.4. Spółka nie gwarantuje, że wybrana przez Użytkownika Taryfa oraz odpowiednie aneksy do Umowy nie ulegną zmianie do czasu przekazania przez Użytkownika Informacji Rejestracyjnych.
2.5. Strony uzgadniają w szczególności, że Spółka nie przyjmie Zamówienia Użytkownika (odmówi przyjęcia Zamówienia), jeżeli:

2.5.1. Użytkownik nie posiada statusu wymaganego do zakupu odpowiednich Produktów, określonego przez Posiadacza Praw;
2.5.2. Użytkownik i/lub jego podmioty powiązane podlegają sankcjom i/lub innym ograniczeniom w zakresie sprzedaży Produktów przez Licencjodawcę;
2.5.3. Użytkownik nie podał informacji rejestracyjnych lub podał je nieprawidłowo.

2.6. Dodatkowe ograniczenia mogą być określone w odpowiednich załącznikach.

3. Warunki korzystania z Systemu Konta oraz składania Zleceń za pośrednictwem Systemu Konta.

3.1. Z chwilą, gdy region Użytkownika stanie się technicznie zdolny do korzystania z Systemu Konta, Firma automatycznie przekaże Użytkownikowi możliwość korzystania z Systemu Konta w celu składania, przetwarzania i realizacji Zamówień oraz zarządzania Zamówieniami w toku. Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na takie przeniesienie do Systemu Kont.

3.2. Dostęp do Systemu Kont jest przyznawany Użytkownikowi na podstawie informacji podanych w formularzu wypełnionym przez Użytkownika w Serwisie.

3.3. W celu uzyskania dostępu do Strefy Osobistej Użytkownik otrzymuje dane autoryzacyjne - login i hasło, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Użytkownika i nie są udostępniane osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych autoryzacyjnych dotyczących Strefy Osobistej.

3.4. Zasady korzystania z Systemu Kont są opisane w instrukcji technicznej, którą - o ile jest to technicznie możliwe w danym regionie - można pobrać i skonsultować pod adresem: https://docs.softline.com/pl-pl/subscriptions/about. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na powyższe zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie przez Użytkownika z myAlpari jest dozwolone wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w celu składania, przetwarzania i realizacji Zamówień Użytkownika, a także zarządzania Zamówieniami w toku.

3.5. Strony ustaliły i uznają, że informacje i dane zapisane i zawarte w myAlpari Użytkownika, w tym data i godzina otrzymania Zamówienia od Użytkownika, treść Zamówienia, wybrana Taryfa, nazwa i ilość Produktów, których potwierdzenie zostało wysłane Użytkownikowi przez Spółkę, data i godzina wysłania potwierdzenia, stanowią prawdziwe i prawidłowe potwierdzenie faktów i informacji zarejestrowanych przez System księgowy.

4. Ogólne warunki korzystania z Produktów

4.1. Spółka gwarantuje, że ma wszelkie podstawy prawne, aby dostarczyć Użytkownikowi Produkty na podstawie niniejszej Umowy.
4.2. Szczegółowe i szczegółowe procedury dostarczania poszczególnych Produktów są określone w odpowiednim Załączniku.
4.3. Warunkiem złożenia Zlecenia jest zaakceptowanie przez Użytkownika następujących dokumentów Posiadacza Praw (zwanych dalej "Dokumentami Posiadacza Praw"):
Materiały i dokumenty dotyczące licencjonowania
https://www.microsoft.com/licensing/docs;
Umowa z klientem Microsoft
https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement (zwana dalej Umową z firmą Microsoft).

4.4. Składając odpowiednie Zamówienie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami odpowiednich Uzupełnień, jak również wszystkich powyższych Dokumentów uprawnionych z tytułu praw autorskich, wyraża na nie zgodę i zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania.

4.5. Dokumenty Posiadacza Praw mogą być od czasu do czasu zmieniane przez Posiadacza Praw. Użytkownik samodzielnie monitoruje i egzekwuje wszystkie zmiany.

Użytkownik zobowiązuje się zapewnić coroczną akceptację Umowy Microsoft (jeśli dotyczy) (aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement) przez upoważnioną osobę Użytkownika, której dane (imię i nazwisko, data, adres e-mail) Użytkownik przekaże Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku konieczności dokonania korekty danych dotyczących osób upoważnionych, Użytkownik powinien powiadomić Spółkę w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zmiany osoby upoważnionej, wysyłając zawiadomienie na adres e-mail Spółki sales@noventiq.pl.

4.6. Użytkownik potwierdza, że w momencie wysyłania odpowiedniego Zamówienia jest świadomy funkcjonalności Produktów oraz warunków korzystania z nich określonych w niniejszej Umowie i odpowiednim Uzupełnieniu do Produktu. Użytkownik ponosi ryzyko związane ze zgodnością określonych Produktów z jego życzeniami i potrzebami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niewłaściwego użycia lub niemożności użycia Produktów nie z jej winy. Użytkownik rozumie i zgadza się, że od momentu przyjęcia przez Spółkę odpowiedniego Zamówienia nie ma prawa odmówić przyjęcia Produktów, chyba że możliwość taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4.7. Użytkownik potwierdza, że w momencie wysyłania odpowiedniego Zamówienia w pełni spełnia kryteria ustalone przez Posiadacza praw w dokumentach określonych w punkcie 4.3 niniejszej Umowy, dotyczące korzystania z odpowiednich Produktów przez organizacje posiadające określony status. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Spółki i Posiadacza Praw za naruszenie tego warunku w formie odszkodowania za szkody, jakie może ponieść Spółka i/lub Posiadacz Praw.

4.8. Licencjodawca i jego podmioty stowarzyszone nie będą zapewniać wsparcia technicznego dla Produktów nabytych na podstawie niniejszej Umowy.

4.9. W przypadku, gdy w momencie zakupu Produktu określonego w potwierdzonych Zamówieniach, z inicjatywy Posiadacza Praw nastąpi zmiana w projekcie/polityce dostarczania Produktu, Użytkownik bezwarunkowo akceptuje zmiany wprowadzone przez Posiadacza Praw. W tym celu Strony zobowiązują się dokonać przeglądu szczegółowych zasad dostępu do takich Usług Internetowych oraz ich cen w przyszłych Okresach Dostępu.

4.10. Użytkownik rozumie i zgadza się, że od daty zakupu Produktu Firma będzie uprawniona do administrowania Produktem(ami) zakupionym przez Użytkownika. Prawa administracyjne są przyznawane Spółce w celu zapewnienia Użytkownikowi wsparcia technicznego i usług zarządzania Produktami, które Użytkownik nabył od Spółki. Użytkownik jest świadomy, że może w każdej chwili odwołać prawo do administrowania od Spółki, samodzielnie lub wysyłając pisemne zawiadomienie, podpisane przez upoważnioną osobę Użytkownika.

4.11. Biorąc pod uwagę, że Licencjodawca może zapewnić Użytkownikowi dostęp techniczny w celu korzystania z Produktów, nawet jeśli Użytkownik nie złożył Zamówienia na ich zakup na podstawie niniejszej Umowy, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli korzysta z takich Produktów bez złożenia Zamówienia i zapłacenia za nie z góry, Użytkownik zapłaci Spółce za korzystanie z takich Produktów według cen ustalonych przez Spółkę, nie później niż po 5 (pięciu) dniach kalendarzowych od daty

Rejestracja i szczegółowe informacje o korzystaniu z Produktów będą wyświetlane na portalu internetowym Posiadacza Praw (zwanym dalej Systemem Posiadacza Praw) na osobistym koncie Użytkownika. Strony niniejszym przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że dane w Systemie Rejestracji Posiadacza Praw są wiarygodne i wystarczające do określenia zakresu korzystania z Produktów i uprawniają Spółkę do obciążenia Użytkownika za korzystanie z Produktów. Jednocześnie ceny podane w Systemie księgowym Posiadacza praw nie zawierają podatku VAT. VAT i inne obowiązujące podatki są doliczane ponad kwotę określoną w Systemie Księgowym Posiadacza Praw.

4.12. Użytkownik rozumie i zgadza się, że od momentu potwierdzenia Zamówienia nie może odmówić przyjęcia Produktu dostarczonego w danym Okresie Dostępu.

4.13. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Produkty są udostępniane przez Spółkę do użytku w Okresie Korzystania określonym w odpowiednim Zamówieniu.

4.14. Strony uzgodniły, że nie później niż dziesięć (10) dni roboczych od rozpoczęcia każdego Okresu Rozliczeniowego, w którym Użytkownik zapłacił za Produkty i korzysta z nich, Spółka prześle Użytkownikowi Fakturę (zwaną dalej "Dokumentem Zamknięcia") za dany Okres Rozliczeniowy.

5. Procedura obliczeniowa

5.1. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane w złotych polskich

5.2. Wynagrodzenie Spółki za dostarczanie Produktów jest ustalane według stawki Spółki wybranej przez Użytkownika i jest określane przez Strony na Stronie, w Zamówieniach, fakturach i Dokumentach Zamknięcia wystawianych przez Spółkę.

5.3. Zapłata wynagrodzenia Spółki (Zapłata) może być dokonana przez Użytkownika, według jego wyboru, w sposób określony w pkt 5.4. i 5.5. niniejszej Umowy przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Serwisu oraz w sposób określony w pkt 5.5. i 5.6. Umowy podczas składania Zleceń za pośrednictwem Systemu Konta.

5.4. Składając Zamówienie za pośrednictwem Witryny, Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności określonych w Witrynie, w tym m.in.

5.4.1. W przypadku, gdy podmiotem prawnym Spółki jest Niltasoft Limited:

 • Blik;
 • Przelewy24;
 • PayPal;
 • Karta bankowa.

5.4.2. Gdy podmiotem prawnym Spółki jest Soft Development PL Sp. z o.o.:

 • Przelew bankowy.

Spółka ma prawo do zmiany i uzupełniania listy metod płatności na Stronie bez powiadamiania Użytkownika.

5.5. Płatność na rachunek bankowy Spółki. W celu dokonania zapłaty za Zamówienia złożone przez Użytkownika, Spółka wysyła Użytkownikowi fakturę na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie lub w myAlpari. Użytkownik musi zapłacić za fakturę w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty wystawienia faktury przelewem bankowym na konto Spółki podane na fakturze. Faktury są wystawiane przez Spółkę na podstawie Zamówień Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci faktury, Spółka może jednostronnie anulować fakturę.

5.6. Płatność poprzez doładowanie konta osobistego.

5.6.1. Do opłacania Zamówień przez Użytkownika w myAlpari służy Konto Osobiste. Konto Osobiste może być w każdej chwili uzupełnione przez Użytkownika przelewem bankowym na rachunek bieżący Spółki wskazany na fakturze. Faktury są wystawiane przez Spółkę na życzenie Użytkownika w serwisie myAlpari.

5.6.2. Płatność jest dokonywana poprzez obciążenie Konta Osobistego Użytkownika za odpowiednie Produkty.

5.6.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że jego Konto Osobiste zostanie zasilone wystarczającą ilością środków w odpowiednim czasie, aby dokonać zakupu pożądanych Produktów. W momencie składania Zamówienia, Użytkownik musi zapewnić wystarczające środki wymagane do realizacji Zamówienia zgodnie z wybraną przez Użytkownika Taryfą. W przypadku złożenia Zamówienia na Licencje, Towary i/lub Produkty, których dostarczenie/świadczenie przekracza saldo Konta Osobistego, realizacja Zamówienia przez Spółkę zostanie wstrzymana do czasu zasilenia przez Użytkownika Konta Osobistego kwotą wystarczającą na dokonanie zakupu.

5.6.4. Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki całkowitego lub częściowego zwrotu salda swojego Konta Osobistego, pod warunkiem, że całkowicie zaprzestanie korzystania z Produktów i po podpisaniu przez Strony odpowiedniego Dokumentu Zamknięcia za ostatni Okres Raportowy. W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od podpisania Dokumentu Zamknięcia za ostatni Okres Raportowy, na podstawie pisemnego wniosku i faktury zwrotnej otrzymanej od Użytkownika, Spółka przekaże żądane saldo na rachunek bieżący Użytkownika wskazany na fakturze.

5.7. Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w przypadku sporu dotyczącego wielkości i/lub czasu dostarczania Produktów, faktycznego wykorzystania Produktów w danym Okresie Raportowym, decydujące i bezwarunkowe odczyty dotyczące wielkości i czasu dostarczania i wykorzystania Produktów będą odczyty Systemu Księgowego lub, w przypadku braku Systemu Księgowego w danym regionie, odczyty Systemu Uprawnień.

5.8. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika rozbieżności pomiędzy danymi w Systemie Księgowym (Systemie Posiadacza Praw) a wewnętrznym systemem księgowym Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę w celu ustalenia przyczyn i usunięcia rozbieżności. Jeżeli Spółka nie otrzyma od Użytkownika oświadczenia dotyczącego danych zawartych w Systemie księgowym w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia danego Okresu sprawozdawczego, dane te uznaje się za uznane i potwierdzone przez Użytkownika bez uwag.

5.9. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami netto i nie zawierają kwot podatków, podatku VAT, podatku od sprzedaży, podatku od usług i innych podobnych podatków, z wyjątkiem podatków opartych na dochodzie netto Spółki. VAT i inne obowiązujące podatki są doliczane do kwoty w momencie składania Zamówienia. W przypadku, gdy obowiązujące prawo wymaga od Użytkownika potrącenia jakiejkolwiek kwoty podatku od płatności wynikających z niniejszej Umowy, kwota płatności należnej Spółce zostanie zwiększona w taki sposób, aby Spółka otrzymała kwotę, jak gdyby podatek nie został potrącony.

6. Odpowiedzialność stron

6.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z warunkami Umowy, a w zakresie nieuregulowanym Umową - zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

6.2. W przypadku niewykonania i/lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, drugiej Stronie przysługuje roszczenie odszkodowawcze tylko do wysokości rzeczywistej szkody. W żadnym wypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne, dorozumiane lub pośrednie, niezależnie od tego, czy Strona była świadoma ich wystąpienia.

6.3. Kary nie są należne, jeżeli niewykonanie przez Stronę jej obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jest spowodowane naruszeniem obowiązków przez drugą Stronę.

6.4. Maksymalna odpowiedzialność Spółki w przypadku niedostarczenia lub nieodpowiedniego dostarczenia Produktów w ramach niniejszej Umowy będzie ograniczona do mniejszej z poniższych kwot: (a) wartość danego Produktu za okres sześciu miesięcy poprzedzających zdarzenie powodujące odpowiedzialność Spółki lub (b) siedem tysięcy złotych (siedem tysięcy złotych).

6.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy spowodowane zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem dystrybucji Produktów, w tym decyzją Licencjodawcy o wycofaniu Produktów z produkcji (dystrybucji) poprzez ich modyfikację lub modernizację, lub wprowadzeniem zakazów i ograniczeń eksportowych przez prawo jakiejkolwiek jurysdykcji mające zastosowanie do Produktów, lub wprowadzeniem sankcji ekonomicznych lub innych przez Licencjodawcę (Spółkę lub Użytkownika). W takim przypadku Spółka ma prawo do częściowej realizacji danego Zamówienia lub całkowitej rezygnacji z jego realizacji bez ponoszenia jakichkolwiek kar nałożonych na Spółkę przez Użytkownika.

6.6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika terminu płatności, Spółka ma prawo jednostronnie odmówić realizacji danego Zamówienia, zawiadamiając o tym Użytkownika na adres e-mail wskazany przy składaniu Zamówienia w Serwisie lub w myAlpari.

6.7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działanie Produktów. Użytkownik bierze na siebie całe ryzyko związane ze zgodnością Produktów dostarczanych przez Spółkę z jego życzeniami i potrzebami. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub niemożności użytkowania Produktów, spowodowane przez Użytkownika, osoby trzecie lub Posiadacza Praw.

7. Okoliczności działania siły wyższej

7.1. Strony niniejszej Umowy są zwolnione z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie to zostało spowodowane działaniem siły wyższej, tj. zdarzeniami, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec. Do zdarzeń takich należą: klęski żywiołowe, działania wojenne, przyjęcie przez władze państwowe lub lokalne aktów regulacyjnych lub wykonawczych, w tym zakazów eksportu i/lub innych ograniczeń mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej Umowy i/lub Posiadacza Praw i/lub Stron Umowy, a także inne działania poza rozsądnym przewidywaniem i kontrolą Stron, ustanowione przed lub po zawarciu niniejszej Umowy przez ustawodawstwo dowolnej jurysdykcji.

7.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie w rozsądnym terminie. Notyfikacja zawiera dane dotyczące charakteru okoliczności, ocenę ich wpływu na możliwość wypełnienia przez Stronę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jak również przewidywany czas trwania ich skutków.

7.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin wypełnienia przez Stronę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ulega przedłużeniu proporcjonalnie do czasu trwania tych okoliczności i ich skutków, a jeżeli ustalenie takiego terminu jest niemożliwe lub niewykonalne, Strony wypowiadają niniejszą Umowę bez wzajemnych roszczeń.

8. Procedura rozstrzygania sporów

8.1. W przypadku zaistnienia sporów lub nieporozumień pomiędzy Stronami w trakcie wykonywania niniejszej Umowy lub w związku z nią, Strony będą je rozstrzygać w trybie postępowania reklamacyjnego. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 10 (dziesięć) dni roboczych od daty jej otrzymania przez Stronę.

8.2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w kwestiach określonych w pozwie, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd w Republice Czeskiej.

9. Klauzula antykorupcyjna

9.1. Podczas wykonywania niniejszej Umowy Strony, jak również ich pracownicy i podmioty powiązane, nie będą płacić, oferować zapłaty ani w inny sposób ułatwiać płacenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek osobom w celu wywarcia wpływu na ich działania i/lub decyzje oraz uzyskania jakichkolwiek niewłaściwych korzyści lub zysków (dalej - Przestępstwa korupcyjne). Strony odnoszą się do przestępstw korupcyjnych w szczególności, ale nie wyłącznie, do działań kwalifikowanych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i normami międzynarodowymi jako wręczanie, przyjmowanie, wymuszanie lub żądanie łapówek, nadużywanie wpływów, łapówkarstwo komercyjne, legalizacja (pranie) wpływów, a także inne działania naruszające wymogi obowiązującego ustawodawstwa i międzynarodowych norm antykorupcyjnych.

9.2. Każda ze Stron niniejszej Umowy zrzeka się wszelkich zachęt na rzecz pracowników i kontrahentów drugiej Strony, a także wszelkich urzędników państwowych i innych osób, które są bezpośrednio i/lub pośrednio związane z realizacją niniejszej Umowy.

9.3. Strony podejmują również starania, aby zapobiec okolicznościom, w których osobisty interes pracownika Strony, jej podmiotu stowarzyszonego i/lub kontrahenta może mieć niekorzystny wpływ na realizację niniejszej Umowy i szkodzić interesom jednej ze Stron (zwanym dalej "konfliktem interesów").

9.4. Strony będą opierać swoje działania i relacje z osobami trzecimi na zasadach opisanych w tej części Umowy i będą wymagać ich przestrzegania od swoich pracowników, podmiotów powiązanych, dostawców, klientów i innych kontrahentów.

9.5. Każda ze Stron dokłada starań, aby w odpowiednim czasie poinformować drugą Stronę o każdym przypadku przestępstwa korupcyjnego lub konfliktu interesów, o którym dowiedziała się bezpośrednio lub pośrednio w związku z niniejszą Umową lub jej wykonaniem, a także o wszelkich okolicznościach wskazujących na ryzyko wystąpienia takiego przestępstwa korupcyjnego lub konfliktu interesów w przyszłości.

10. Ograniczenia w wywozie i przywozie

10.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dystrybucja Produktów na podstawie niniejszej Umowy może podlegać ograniczeniom eksportowym (w tym sankcjom) stosowanym przez różne kraje na całym świecie, a także ograniczeniom importowym stosowanym w odniesieniu do niektórych produktów (dla celów niniejszej części Umowy zwanym "ograniczeniami bezpośrednimi").

10.2. Ponadto, niemożność dostarczenia niektórych Produktów może wynikać z innych przyczyn, które nie ograniczają bezpośrednio dystrybucji Produktów, ale stwarzają inne przeszkody dla Spółki i jej dostawców lub licencjodawców, które czynią taką dystrybucję komercyjnie niemożliwą lub nie do przyjęcia (dla celów niniejszego punktu Umowy, "ograniczenia pośrednie"). Przyczyny takie mogą obejmować między innymi: ograniczenie dostępności sieci telekomunikacyjnych; zamknięcie szlaków lądowych, powietrznych i morskich; odmowę przyjęcia nowych zamówień lub realizacji już przyjętych zamówień przez dostawców i licencjodawców z powodu obowiązujących sankcji lub z powodu ich własnych poglądów politycznych i innych oraz przyczyn, lub bez podania przyczyn.

10.3. Strony zgadzają się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane bezpośrednimi lub pośrednimi ograniczeniami, niezależnie od tego, czy powstały one przed czy po zawarciu przez Strony niniejszej Umowy lub odrębnego Zamówienia w jej ramach.

10.4. W przypadku wystąpienia ograniczeń określonych w niniejszym punkcie niniejszej Umowy, Spółka ma prawo odmówić dostarczenia danego Produktu w całości lub w części, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie i zwracając mu pełną kwotę zapłaconą przez Użytkownika za dany Produkt w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty takiego powiadomienia. W takim przypadku Strony wyraźnie zrzekają się wszelkich kar, które mogą być przewidziane w niniejszej Umowie lub w obowiązujących przepisach prawa wobec Spółki.

10.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostarczenie dowodów na wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może być trudne dla Spółki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka będzie działać racjonalnie i w dobrej wierze przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy, uwzględniając prawa i uzasadnione interesy Stron. Użytkownik zobowiązuje się nie podważać oświadczeń Firmy dotyczących zaistnienia opisanych powyżej okoliczności i nie będzie poszukiwał dowodów od Firmy na potwierdzenie zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Użytkownik jest świadomy, że postanowienia zawarte w tej części Umowy są istotne dla Spółki oraz że Spółka polegała na tych postanowieniach przy zawieraniu i wykonywaniu niniejszej Umowy i nie zawarłaby Umowy na warunkach innych niż określone.

11. Czas obowiązywania Traktatu

11.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia (akceptacji) przez Użytkownika, jak określono w preambule powyżej, i pozostaje w mocy do czasu jej rozwiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub obowiązującym prawem.

Każda ze Stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej Umowy w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni kalendarzowych, przy czym takie odstąpienie nie ma wpływu na Zamówienia otrzymane przed datą zamierzonego odstąpienia. Zobowiązania Zleceniodawców będą regulowane przez odpowiednie Uzupełnienia.

11.2. Przyjęte Zlecenia będą anulowane zgodnie z procedurą opisaną w odpowiednich Uzupełnieniach.

11.3. Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy w następujących okolicznościach:
w przypadku istotnego naruszenia przez jedną ze Stron warunków niniejszej Umowy i gdy takie naruszenie pozostaje nieusunięte przez okres dziesięciu (10) dni kalendarzowych - od daty otrzymania zawiadomienia przez Stronę naruszającą;
w przypadku wypowiedzenia, likwidacji lub jednego z postępowań upadłościowych jednej ze Stron - od daty określonej w zawiadomieniu inicjatora wypowiedzenia;
w innych przypadkach określonych w Dodatkach.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy są ważne wyłącznie w formie pisemnej i podpisane przez upoważnione osoby.

12.2. Dni robocze dla celów wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oznaczają dni robocze wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy (wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel), które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z prawem pracy Republiki Czeskiej.

12.3. Cesja wierzytelności i przeniesienie długu przez jedną ze Stron niniejszej Umowy są dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony.

12.4. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Spółka i Posiadacz Praw mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika zamieszczonych przez niego na Stronie i w systemie informatycznym Posiadacza Praw. Przetwarzanie takich danych osobowych podlega Zasadom ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych.

12.5. Każda ze Stron Umowy wyraża zgodę na ujawnienie warunków niniejszej Umowy, Dokumentów Zamknięcia, Aneksów i innych dokumentów do Umowy Posiadaczowi Praw (osobie przez niego upoważnionej).

12.6. Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy i/lub warunków Suplementów w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. Na trzy (3) dni robocze przed datą wejścia w życie takich zmian, Firma powiadomi Użytkownika o zmianach w warunkach niniejszej Umowy i/lub Załączników poprzez umieszczenie ich nowej wersji i/lub wiadomości informacyjnej na Stronie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją Umowy i/lub Uzupełnień, powinien zaprzestać korzystania z Produktu(ów) rozliczanego(ych) dziennie do czasu wejścia w życie nowej wersji Umowy. Zakup jakichkolwiek Produktów lub przedłużenie korzystania z wcześniej zakupionych Produktów oznacza zgodę Użytkownika na warunki nowej wersji Umowy i odpowiednich Dodatków oraz gotowość Użytkownika do kierowania się ich warunkami w kontaktach ze Spółką.

Dane i kontakty firmy

Niltasoft Limited
numer identyfikacyjny HE190472
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ VAT: CY 10190472H
Kosta Charaki, 11, 3 piętro, Biuro 302, 3041, Limassol, Cypr

Soft Development PL Sp. z o.o.
Zarejestrowany adres: 00-137 Warszawa, Polska
ul. Elektoralna 13/103
KRS: 0000769316
NIP: 5252778629
REGON: 382446292