Aneks do Oferty Microsoft Cloud Solution Provider (oznaczony jako Bezterminowe)

Aneks do Oferty Microsoft Cloud Solution Provider (oznaczony jako Bezterminowe)

Aneks do Umowy Ofertowej na dostarczanie Produktów w ramach Programu Licencji dla Dostawców Rozwiązań w Chmurze (pozycje oznaczone jako "bezterminowe"), którego właścicielem jest Microsoft Ireland Operation Limited

Niniejszy dokument stanowi ofertę publiczną, tj. skierowaną do osób prawnych utworzonych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ofertę zawarcia Uzupełnienia do Umowy Ofertowej, dostępnego pod adresem https://store.noventiq.pl/agreements, na warunkach określonych poniżej, po przyjęciu którego osoba przyjmująca niniejszą ofertę nabywa prawa i zobowiązuje się do należytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym Uzupełnieniu.

Niniejsze Uzupełnienie zostało zamieszczone przez Soft Development PL Sp. z o.o., zwaną dalej "Spółką", w Internecie pod adresem https://store.noventiq.pl/agreements i jest akceptowane przez Użytkownika, w pełni i bezwarunkowo w momencie składania Zamówienia na produkty określone w niniejszym Uzupełnieniu.

1. Uwagi ogólne

1.1. Dla celów niniejszego Uzupełnienia Produkty oznaczają produkty oznaczone jako "bezterminowe" w ramach Programu Licencjonowania Dostawców Rozwiązań w Chmurze, dla których Posiadaczem Praw jest Microsoft Ireland Ireland 0peration Limited ("Produkty").

1.2. Niniejsze Uzupełnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Użytkownik złożył Zamówienie na Produkty, do których odnosi się niniejsze Uzupełnienie, od momentu złożenia takiego Zamówienia.

2. Warunki i zasady dostarczania Produktów

2.1. Firma zobowiązuje się dostarczyć Produkty Użytkownikowi, a Użytkownik zobowiązuje się przyjąć Produkty i zapłacić za nie zgodnie z warunkami Umowy i niniejszego Uzupełnienia.

2.2. Produkty objęte niniejszym Uzupełnieniem będą udostępniane na podstawie Zamówienia Użytkownika na Okres Dostępu odpowiadający okresowi obowiązywania wyłącznego prawa do Produktu (bezterminowo).

2.3. Produkt zostanie udostępniony po otrzymaniu przez Spółkę wynagrodzenia za prezentację Produktu.

2.4. Płatność wynagrodzenia za Produkt zostanie dokonana w jednej kwocie ryczałtowej za cały Okres Dostępu przed rozpoczęciem tego Okresu Dostępu.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Niniejszy Załącznik wchodzi w życie z dniem złożenia pierwszego Zamówienia i pozostaje w mocy do czasu pełnego wykonania przez Strony ich zobowiązań.

3.2. Niniejsze Uzupełnienie może zostać jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę w przypadku zmiany polityki cenowej i/lub licencyjnej Licencjodawcy.

3.3. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w niniejszym Załączniku, będą miały znaczenie nadane im w Kontrakcie.

3.4. W przypadku sprzeczności niniejszego Uzupełnienia z postanowieniami Umowy, zastosowanie ma niniejsze Uzupełnienie.

3.5. We wszystkich innych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Dodatku, Strony będą się kierować postanowieniami Umowy.

Dane i kontakty firmy

Soft Development PL Sp. z o.o.
Zarejestrowany adres: 00-137 Warszawa, Polska
ul. Elektoralna 13/103
KRS: 0000769316
NIP: 5252778629
REGON: 382446292