Menu

Uzupełnienie dotyczące Produktów oznaczonych symbolem "NCE", "SWSubs" ("Software Subscription") będących własnością Microsoft

Uzupełnienie dotyczące Produktów oznaczonych symbolem "NCE", "SWSubs" ("Software Subscription") będących własnością Microsoft

Uzupełnienie dotyczące Produktów oznaczonych symbolem "NCE", "SWSubs" ("Software Subscription") będących własnością Microsoft Ireland Operation Limited

Niniejszy dokument stanowi ofertę publiczną, tj. skierowaną do osób prawnych utworzonych i zarejestrowanych zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ofertę zawarcia suplementu do umowy ofertowej, dostępnego pod adresem https://store.noventiq.pl/agreements, na warunkach określonych poniżej, po przyjęciu którego osoba przyjmująca niniejszą ofertę nabywa prawa i zobowiązuje się do należytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym suplemencie,

Niniejsze Uzupełnienie zostało zamieszczone przez Soft Development PL sp.z o.o., zwaną dalej "Spółką", w Internecie pod adresem https://store.noventiq.pl/agreements i jest akceptowane przez Użytkownika, w pełni i bezwarunkowo w momencie składania Zamówienia na Produkty określone w niniejszym Uzupełnieniu.

1. uwagi ogólne

1.1 Dla celów niniejszego Uzupełnienia Produkty oznaczają produkty oznaczone jako "NCE", "SWSubs" ("Software Subscription") w ramach Programu Licencjonowania Dostawców Rozwiązań w Chmurze przez Microsoft Ireland Ireland 0peration Limited ("Produkty").

1.2 Niniejsze Uzupełnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Użytkownik złożył Zamówienie na Produkty, do których odnosi się niniejsze Uzupełnienie, od momentu złożenia takiego Zamówienia.

2. Warunki i zasady dostarczania Produktów

2.1 Firma zobowiązuje się dostarczyć Produkty Użytkownikowi, a Użytkownik zobowiązuje się przyjąć Produkty i zapłacić za nie zgodnie z warunkami Umowy i niniejszego Uzupełnienia.

2.2 Produkty objęte niniejszym Uzupełnieniem są udostępniane Użytkownikowi na Okresy Dostępu. Okresy dostępu są podane w nazwie nomenklaturowej odpowiedniego Produktu na Stronie: 1 miesiąc - P1M; 1 rok - P1Y; 3 lata - P3Y. Nazwa nomenklaturowa Produktu zawiera również wskazanie okresu płatności, oznaczonego odpowiednio jako Roczny / Miesięczny, w przypadku gdy w regionie Użytkownika dostępne są płatności okresowe.

2.3 Składając Zamówienie na Produkty na podstawie niniejszego Uzupełnienia, Użytkownik może wybrać dogodny dla siebie Okres Dostępu oraz częstotliwość płatności spośród dostępnych w regionie Użytkownika. W zależności od regionu, w którym mieszka Użytkownik, mogą być dostępne następujące modele płatności:

2.3.1 Jednorazowa płatność za Produkt za cały Okres Dostępu.

Płatność wynagrodzenia za Produkt jest dokonywana w formie ryczałtu za cały Okres Dostępu przed rozpoczęciem danego Okresu Dostępu. Jeśli Okres Dostępu jest równy znacznikowi okresu płatności (np. 1 miesiąc - P1M / Miesięczny, 1 rok - P1Y / Roczny), Użytkownik dokonuje jednorazowej płatności w wysokości pełnej ceny Produktu za dany Okres Dostępu. Okres sprawozdawczy jest równy Okresowi Dostępu.

2.3.2 Miesięczna płatność za Produkt w Okresie Dostępu wynoszącym rok lub trzy lata w ratach miesięcznych. Okresem sprawozdawczym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Płatność za pierwszy Okres Sprawozdawczy jest dokonywana przez Użytkownika przed rozpoczęciem Okresu Dostępu, a za każdy kolejny Okres Sprawozdawczy - nie później niż do odpowiedniego dnia każdego miesiąca w Okresie Dostępu odpowiadającego dniu miesiąca, w którym rozpoczyna się Okres Dostępu. Wysokość pierwszej i każdej kolejnej płatności wynosi 1/12 lub 1/36 (jeśli Okres Dostępu wynosi odpowiednio rok lub trzy lata) pełnej kwoty wynagrodzenia Firmy za Okres Dostępu.

2.3.3 Roczna płatność za Produkt w Okresie Dostępu trwającym trzy lata, w ratach rocznych. Okresem referencyjnym jest jeden rok kalendarzowy. Pierwsza Płatność zostanie uiszczona przez Użytkownika przed rozpoczęciem Okresu Dostępu, a każda następna (druga i trzecia) Płatność za Okres Sprawozdawczy do odpowiedniej daty każdego kolejnego roku w Okresie Dostępu, odpowiadającej dacie i miesiącowi rozpoczęcia Okresu Dostępu.

Użytkownik może korzystać z Produktu od dnia jego udostępnienia w wybranym Okresie Korzystania.

2.4 W Okresie Dostępu, Użytkownik może zwiększyć liczbę użytkowników Produktu poprzez złożenie dodatkowego zamówienia do Firmy. Dostęp do Produktu dla dodatkowej liczby użytkowników jest przyznawany na okres pozostały do końca Okresu Dostępu. od Daty Dostępu do Dodatkowego Zamówienia. Wynagrodzenie Spółki za dodatkowe zamówienie jest obliczane na podstawie cen obowiązujących w Dacie Dostępu w Okresie Dostępu.

2.5 Od momentu potwierdzenia Zamówienia Użytkownik nie może zmniejszyć liczby użytkowników ani zrezygnować z Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Produktu w Okresie użytkowania, na który zakupił dany Produkt, zgodnie z Zamówieniem. Po upływie Okresu dostępu korzystanie z Produktu zostaje zakończone.

2.6 Jeśli Użytkownik nie dokona płatności w Okresie Dostępu wynoszącym jeden rok lub trzy lata, Firma ma prawo zawiesić dostęp do Produktu do czasu usunięcia naruszenia przez Użytkownika, bez ponownego przeliczania kwoty płatności za Produkt. Spółka powiadomi Użytkownika o takim zawieszeniu co najmniej 2 dni robocze przed datą zawieszenia, wysyłając zawiadomienie dowolnymi środkami, w tym drogą elektroniczną, według uznania Spółki.

2.7 Strony uzgodniły, że jeśli w Okresie Dostępu Użytkownik wycofa się z Zamówienia i/lub rozwiąże Umowę i/lub niniejszy Dodatek, a nie będzie to z winy Spółki, Użytkownik zrekompensuje Spółce wszystkie straty własne poniesione przez Spółkę w dniu rozwiązania/anulowania Umowy/odpowiedniego Dodatku/Zamówienia i/lub korzystania z Produktu.

2.8 Kwota straty z tytułu własności jest określona jako wartość zapłacona przez Spółkę Posiadaczowi Tytułu i/lub innej osobie za Produkty, z których Użytkownik rezygnuje, pomniejszona o wynagrodzenie faktycznie zapłacone Spółce przez Użytkownika za dany Okres Dostępu. Wszelkie szkody powstałe przed datą rozwiązania Umowy, niniejszego Uzupełnienia i/lub Zamówienia zostaną zapłacone przez Użytkownika w ciągu pięciu (5) dni roboczych od dnia, w którym Spółka złoży Użytkownikowi stosowne roszczenie zawierające wyliczenie szkody. Ponadto, wypowiedzenie niniejszego Uzupełnienia przez Użytkownika będzie również rozumiane przez Strony jako niedokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek płatności okresowych w danym Okresie Dostępu, w zależności od procedury płatności danego Zamówienia.

Jednocześnie Strony powinny przestrzegać procedury powiadamiania: Użytkownik powinien powiadomić Spółkę co najmniej 90 dni przed datą rozwiązania/wygaśnięcia Umowy, Uzupełnienia i/lub Zamówienia. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jeśli dostęp do Produktów zostanie zakończony, w tym z powodu odmowy wykonania przez Użytkownika niniejszego Uzupełnienia (zakończenie), dane Użytkownika przesłane przez niego podczas korzystania z Produktów zostaną nieodwracalnie usunięte przez Posiadacza praw po 90 dniach od daty zakończenia dostępu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych usuniętych przez Posiadacza praw w wyżej opisany sposób. Użytkownik powinien we własnym zakresie zadbać o wyładowanie potrzebnych mu danych z Produktów. W związku z tym nie będzie można uzyskać dostępu do danych z Produktów ani ich pobrać.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejszy Załącznik wchodzi w życie z dniem złożenia przez Użytkownika pierwszego Zamówienia i pozostaje w mocy do czasu pełnego wykonania przez Strony swoich zobowiązań.

3.2 Niniejsze Uzupełnienie może zostać jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę w przypadku zmiany polityki cenowej Licencjodawcy i/lub polityki świadczenia/delegacji oraz na warunkach określonych w Umowie.

3.3 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane w niniejszym Załączniku, mają znaczenie nadane im w Kontrakcie.

3.4 W przypadku sprzeczności niniejszego Uzupełnienia z postanowieniami Umowy, zastosowanie ma niniejsze Uzupełnienie.

3.5 We wszystkich innych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Załączniku, Strony będą się kierować postanowieniami Kontraktu.

Dane i kontakty firmy

SOFT DEVELOPMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(Soft Development PL sp.z oo)
Zarejestrowany adres: 00-137 Warszawa, Polska
ul. Elektoralna 13/103
KRS: 0000769316
NIP: 5252778629
REGON: 382446292